Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński pełni funkcję Dyrektora ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i Zastępcy Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Wyrazem jego aktywności naukowej jest realizacja kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywne uczestnictwo w ponad 1420 konferencjach i warsztatach oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 641 publikacji. Jest również recenzentem 13 prestiżowych czasopism zagranicznych oraz jednego o zasięgu krajowym. Pełni funkcję Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologia, a także jest Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji (2018–2022) oraz członkiem Rady Młodych Naukowców WUM. Ponadto bierze czynny udział w pracach 12 międzynarodowych towarzystwach naukowych i 5 krajowych, m.in. jako Representative Board Member w International Society for Telemedicine and e-Health, Vice-Prezydent grupy Hearring oraz członek Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery. Jest również członkiem Światowego Forum Słuchu WHO.Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu