Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Ewa Olszewska

Ewa Olszewska Prof. dr hab. med.

Klinika Otolaryngologii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Prof. dr hab. Ewa Olszewska jest kierownikiem Ośrodka Chirurgii Zaburzeń Oddychania podczas Snu Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy, pt.: Niektóre wyznaczniki proliferacji i apoptozy w nabłonku perlaka u dorosłych, która została wyróżniona nagrodą naukową im. Profesora Jana Miodońskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Od 2005 roku jest specjalistą w zakresie otolaryngologii. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny, specjalność otolaryngologia uzyskała w 2007 roku za cykl publikacji, pt.: „Etiopatogeneza przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem – mechanizmy patogenetyczne oraz implikacje kliniczne”,  a tytuł profesora w 2013 roku. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopism: Otology & Neurotology oraz The Journal of International Advanced Otology, promotorem i recenzentem wielu rozpraw na stopień doktora nauk medycznych, kierownikiem i współwykonawcą licznych grantów Narodowego Centrum Nauki oraz unijnych, jak również wieloośrodkowych programów klinicznych o zasięgu międzynarodowym. W latach 2012-2017 pełniła funkcję kierownika Studiów Doktoranckich UMwB. Odbyła liczne staże naukowo-szkoleniowych w USA i Europie. Jest współautorem 180 publikacji o łącznym współczynniku wpływu 46,98 IF i liczbie cytowań Indeks Hirscha 10.

Zainteresowania zawodowe wiąże obecnie z medycyną snu, pasje życiowe - z podróżami, narciarstwem zjazdowym, ciekawą książką i gotowaniem. Jest mężatką, ma cztery córki.

 Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu